Sustinere poolt loodud kliimamõju juhtimise platform Greenspect

Viis põhjust, miks ettevõttes kliimamõju juhtimisega mitte tegeleda

Viis põhjust, miks ettevõttes kliimamõju juhtimisega mitte tegeleda

Kestlikkus ja kliimamõju juhtimine ei ole enam lihtsalt moesõnad, vaid hädavajalikud tegurid pankade ja klientide ootustele vastamiseks ja konkurentsis püsimiseks. Alates 2025. aastast peavad suurettevõtted vastavalt Euroopa Liidu kestlikkusaruandluse direktiivile (CSRD) muu hulgas raporteerima oma kliimamõju. See seab tihti suurettevõtted ja nende väärtusahelas olevad väiksemad ettevõtted silmitsi uutest väljakutsetest tingitud hirmudega.

Muutuste ja teadmatusega kaasnevad tihti hirmud ning paljude ettevõtete jaoks tundub seetõttu põhjendatult, et raporteerimisnõuded toovad kaasa vaid lisakulu ja bürokraatiat. Kui vaadelda neid väljakutseid muutuste juhtimise kontekstis, lisanduvad kohustuste täitmisele ka võimalused äri kasvatamiseks, konkurentsivõime parandamiseks ning uute toodete ja teenuste arendamiseks. Võidavad need, kes suudavad võimatuse taga näha võimalust.

Hirm 1: Pealesunnitud kulud ja kahanev konkurentsivõime.
Muutuste juhtimise kontekst: Strateegiline planeerimine ja pikaajaline visioon

Väljaminekud kliimamõju juhtimise protsesside juurutamiseks võivad algul tunduda tülika koormana ja paista ohuna ettevõtte konkurentsivõimele Kuid need investeeringud hakkavad tulevikus looma märkimisväärset kokkuhoidu ja uusi võimalusi tootearenduseks Tarbijad ja koostööpartnerid hindavad üha enam ettevõtteid, kes näitavad üles vastutustunnet keskkonna ees.

Kliimamõju arvutamiseks vajaliku süsteemi loomine ja andmete kogumine on investeering, mis aitab juba lähitulevikus pääseda oma teenuste-toodetega uutele turgudele (loe: pääseda suurematest turule sisenemise kuludest). Lisaks võimaldab see märgata otseseid majanduslikke kulukohti, mille arvelt on võimalik tulevikus säästa.

Kestlikkusaruandluse kohustusega kaasnev oluliste teemade ja selgete eesmärkide sõnastamine võimaldab lahti mõtestada, millistes valdkondades aitavad kestlikkusele suunatud investeeringud kaasa ettevõtte üldisele strateegiale ja konkurentsivõimele ning milliste meeskonnaliikmete panust on selleks vaja.

„Sustinere poolt tehtud Ekspress Meedia tegevuse kliimamõju hindamine andis meile väga kasuliku sisendi äriarenduse tulevikuplaanideks. Lisaks jalajälje teada saamisele aitas see tõsta töötajate ja olulisemate koostööpartnerite teadlikkust meie tegevuse mõjust kliimale. Saame nüüd luua plaani, kuidas oma väärtusahelas koostöös partneritega jalajälge vähendada. Samuti aitavad analüüsi tulemused modelleerida ärimudeli muutuse mõju keskkonnale (digimeedia areng). Kasulik oli ka võrdlus rahvusvaheliste meediamajade kliimamõjuga.“

Argo Virkebau
Ekspress Media juhatuse esimees

Hirm 2: Regulatiivne segadus
Muutuste juhtimine: Süvenemine, ettevalmistus ja pidev kohanemine

Hirm regulatsioonide muutumise ees loob ebakindlust ja prognoosimatust, mis kujutab ohtu äri planeerimisele . Võib tunduda, et kestlikkusele suunatud protsesside ohjad ei ole mitte ettevõtte enda käes, vaid „kuskil Euroopas“. Kui siis kuulata aeg-ajalt meediast kostuvat sõnumit, et Pariisi kokkulepe polegi varsti saavutatav, siis võib investeerimine praeguseid regulatsioone järgivatesse kestlikkusprotsessidesse ning uute oskuste ja teadmiste hankimisse ühelt poolt tekitada kõhedust ja teiselt poolt „minnalaskmise“ tunnet.
Meil on hea ja „halb“ uudis – „halb“ on see, et – roheregulatsioonid ei kao, hea uudis on see, et Sustinere keskkonnaeksperdid ja Greenspect saavad Sind aidata. Et maandada hirmu regulatiivse ebakindluse ees, aitame Sinu ettevõtte vajadustest lähtuvalt mõtestada lahti Euroopa Liidu kestlikkusaruandluse direktiivi (CSRD) juurde kuuluvate standardite (ESRS) ja kestliku rahastuse taksonoomiaraporteerimise nõudeid. See annab enesekindluse, et kujundada teadlikult kestlikkuse ja väärtusahela juhtimise strateegiad, mis vastaksid just Sinu ettevõtte vajadustele ja võimalustele.

 

“Sustinere on aidanud meil orjenteeruda kestlikkusdirektiivide rägastikus ja loonud alguses veidi tüütuna tundunud kliimamõju raporteerimise kohustusele ärilist konteksti.”
Henri Laks
Hepsor juhatuse liige
Hirm 3: Teadmatus ja puuduvad oskused. 
Muutuste juhtimine: Juhtkonna ja seotud osapoolte koolitus ja toetamine

Tihti tajume ettevõtetes hirmu, et nende praegusel personalil ei ole aega ega (regulatiivset) oskusteavet, et tulla toime kestlikkusväljakutsete ja uuenduslike lahenduste juurutamisega. Teadmatusest võib töötajates tekkida ka vastupanu muutustele – võib tunduda lihtsam peita pea liiva alla kui tunnistada, et „ma ei oska“. See võib pärssida innovatsiooni ja takistada üldist suutlikkust kohaneda muutustega, sh uute keskkonnasäästlikumate protsessidega. Teadmatusest võivad tekkida ka vead keskkonnanõuete täitmisel, mis põhjustavad rahalist ja mainekahju või õiguslikke probleeme. Nende väljakutsete ületamiseks aitame lähtuvalt Sinu ettevõtte ärimudelist ja väärtusahelast panna kokku teekaardi ESG ja kliimamõju juhtimise teemade peamiste arendusvajadustega ja toetame vajadusel juhatuse või nõukogu jaoks argumenteeritud esitluse kokku panemist. Selle peamine väljund on kindlustunne, et koostöös suudame luua äriliselt põhjendatud kliimamõju juhtimise strateegia, kvaliteetse aruandluse ning maandada kestlikkusega seotud riskid ettevõttes ja Teie väärtusahelas.

“Esimene kliimamõjude analüüs võib alguses tunduda pisut keeruline ja hirmutav – hindame väga seda, et Sustinere meid professionaalselt “käe kõrval” kogu protsessist läbi juhatas ja igal sammul meie ärimudelist lähtuvalt kaasa mõtles.”
Anu-Silvia Tali
Helmes arendusjuht
Hirm 4: Klientide ja tarbijate hoiakud
Muutuste juhtimine: Kaasamine ja teadlikkuse tõstmine

Tarbijate hoiakutega seotud hirmude keskmes on mure, et ettevõtte kestlikkusteemalised jõupingutused võidakse võtta vastu negatiivselt või et need ei vasta tarbijate ootustele, nt:

  • Hirm hinnatõusu pärast: keskkonnasäästlikumate toodete ja teenuste arendamisega kaasnevad kõrgemad tootmiskulud, mis viivad hinnatõusuni ja tarbijad ei pruugi olla valmis maksma rohkem jätkusuutlike toodete eest, eriti kui sarnased mitte-jätkusuutlikud alternatiivid on odavamad.
  • Vastupanu muutustele: tarbijad võivad seista vastu muutustele, mis mõjutavad nende tavapärast tarbimiskogemust. Lojaalsed kliendid võivad kaduda.
  • Skeptitsism ja usalduse puudumine: paljud tarbijad on skeptilised ettevõtete väidete suhtes seoses nende keskkonnahoidlikkusega, eriti rohepesu valguses.

    Sustineres aitame Sul ületada tarbijatega seotud hirme, ehitades kliendisuhte üles kogu ettevõtte väärtusahelat hõlmavaks. Kaardistame, kui hästi juhivad Sinu jaoks olulisi ESG teemasid nii tarnijad kui kliendid. Aitame luua Sinu ettevõtte ambitsioonist lähtuva optimaalseima väärtusaahela küsimustiku ESG mõjude tuvastamiseks ja riskide kaardistamiseks. Vajadusel toetame olulisemate tarnijate auditeerimist, kestlike tootearendusprojektide välja töötamist ja teavituskampaaniaid, mis suurendavad väärtusahelaüleselt teadlikkust jätkusuutlikkuse olulisusest.

“Otsustasime Sustinere abil ette võtta terve Leden Estonia väärtusahela ESG mõjude kaardistamise. Kaardistame tarneahela hetkeseisu ja arenguvõimalused ning väljundid, kuidas tarnijate kaudu meie ESG alaseid ambitsioone täita.”
Kaarel Viik
Leden Estonia müügidirektor

Hirm 5: Rohepesu süüdistus
Muutuste juhtimine: Ausus, läbipaistvus ja autentsus

Kui ettevõte pole veel teadlikult oma kestlikkuse visiooni ja strateegiat kujundanud, võib rohepesu hirm (ja ka oht) üsna kergelt tekkida. Arvestades, et survegrupid on hakanud jõuliselt kontrollima erinevate väidete tausta, tekib risk kahjustada ettevõtte mainet kogu väärtusahelas. See paneks tarbijad omakorda pöörduma konkurentide poole, kes näitavad üles suuremat läbipaistvust ja pühendumist keskkonnaküsimustele. Investorid, eriti need, kes keskenduvad sotsiaalselt vastutustundlikele investeeringutele, ei investeeri rohepesu ilmnemisel ettevõttesse, kuna riskid on kõrged. Rohepesu vähendab ka pühendumust töötajates, kes väärtustavad kestlikkus ettevõttes töötamist.

Sustineres aitame Sul rohepesu hirmu maandada mitmel viisil. Töötame välja realistlikud ja mõõdetavad eesmärgid, mis on kooskõlas Sinu äriliste võimalustega. Korraldame koolitusi ja töötubasid juhtkonna ja töötajate jaoks, et parandada teadlikkust keskkonnaküsimustes ja näidata, kuidas lõimida kestlikkus igapäevasesse äritegevusse. Aitame Greenspecti digiplatvormi abil mugavalt läbi viia kliimamõjuauditit, anname soovitusi heite vähendamiseks ja võrdleme tulemusi teiste sektori ettevõtetega. Kõik see aitab luua ausat ja läbipaistvat kliimamõju aruandlust ning kommunikatsiooni, mis kõrvaldab ka rohepesu võimaluse.

“Pangas suhtume roheväidetesse teatud skepsisega ja väidete mõistmiseks ja neist läbi nägemiseks viime läbi kliimamõjuteemalisi seminare ja koolitusi, kuhu kaasame lisaks oma inimestele ka kliente. Panustame informaterjalide loomisesse, et aidata tõsta Swedbanki töötajate ja klientide teadlikkust ESG ja jätkusuutlikkuse teemadel.”
Mihkel Tamm
Swedbank ESG piirkonna juht

Siin tuleb appi  Greenspect

Greenspect on Sustinere keskkonnaekspertide poolt välja töötatud, turul ainulaadne veebiplatvorm ettevõtete süsiniku jalajälje mõõtmiseks ja juhtimiseks. Digitööriista eesmärk on muuta süsiniku jalajälje mõõtmine kiiremaks ja lihtsamaks ning meie ekspertide abiga Sulle ärilist kasu andvamaks. Viimase aastaga on Greenspecti platvormil oma kliimamõju hinnanud enam kui sada (100!!!) ettevõtet.

Greenspecti CO2 jalajälje arvutuse metoodika ja tulemused on tõendatud vastavalt ISO 14064-1 Standardile ja valideeritud kolmanda osapoole, Bureau Veritas, poolt.

Erinevate pakettide hulgast leiad endale sobiva lahenduse, kui oled kliimamõju juhtimisega alustav tootmis- või teenusettevõte, kontoritegevusel baseeruv organisatsioon, kinnisvarahaldusega tegelev ettevõte või keerukama ärimudeliga tootmis- või teenusettevõte, kes soovib hinnata oma väärtusahela ülest mõju.

Nii et anna julgelt oma vajadustest või kõhklustest märku!

Vana Cherokee indiaanlane rääkis kord oma lapselapsele:

“Mu poeg, iga inimese sees on kaks hunti, kes võitlevad ja kaklevad omavahel iga päev. Üks hunt on saatanast ja paha hunt. Paha hundi omadused on kõik meie nõrkused (sh HIRMUD). Teine hunt on hea hunt, keda iseloomustab tugevus, julgus, töötahe, endast parima andmine ja visadus.”

Poiss mõtles selle peale pikalt ja siis küsis: “Vanaisa, kumb hunt võidab?”
Vana mees vastas: “Võidab see, keda sa rohkem ja paremini toidad.”

7 olulist põhjust, miks ettevõttes kliimamõju juhtimisega mitte tegeleda.